Pirkanmaan Avustajakeskus Oy
y-tunnus: 3013832-6

OMAVALVONTASUUNNITELMA


Vastuuhenkilö, Toiminnasta vastaava:

Jenni Peltonen

(riskienhallinta, palveluvastaava, tietosuoja)
jenni.peltonen@pirkanmaanavustajakeskus.fi
Toiminta-ajatus
Pirkanmaan Avustajakeskus Oy on kotipalveluiden tukipalveluita vanhuksille ja
vammaisille tuottava yksityinen yritys. Pirkanmaan Avustajakeskus on
perustettu 23.7.2019. Palveluitamme tarjotaan koko Pirkanmaan alueelle.
Vanhuksille palveluina ovat kotipalveluiden tukipalvelut kuten siivous,
suihkutus, kauppa-asiointi ja ruokailu, pyykkihuolto, saattajapalvelu asiointiin
ja harrastuksiin sekä muuhun osallistumiseen.
Vammaisille palvelua tarjotaan henkilökohtaisena apuna, kotipalveluiden
tukipalveluina ja asiointiapuna.

Arvot ja toimintaperiaatteet
Kaikissa palveluissamme kunnioitamme ihmisen itsemääräämisoikeutta ja kaikki asiakkaamme ovat yhdenvertaisia keskenään. Periaatteenamme on, että jokainen ihminen on arvokas omana itsenään.
Toimintaperiaatteenamme on tuottaa palvelut yhteistyössä asiakkaan kanssa ja hänen toiveensa kuullaan ja otetaan huomioon. Asiakkaalle annetaan valinnan mahdollisuuksia sekä pyritään ne toteuttamaan kaikin mahdollisin keinoin. Toimintamme perustuu avoimuuteen sekä yhdessä tekemiseen. Noudatamme täydellistä vaitiolovelvollisuutta, mutta asiakkaan halutessa voi hänen omaisensa tai läheinen olla mukana yhteistyössä.

Riskinhallinta
Koko toiminta-ajatuksemme pyrkii minimoimaan palvelun riskit sekä
asiakkaalle että työntekijälle. Luotamme asiakkaan arvostelukykyyn ja
pyrimme toimimaan asiakkaan toiveita kunnioittaen. Haluamme turvallisen palvelutilanteen asiakkaalle ja työntekijälle työntekopaikasta riippumatta.

Riskinhallinnan menettelytavat
Riskitilanteet arvioidaan asiakkaan yksilöllisessä palvelusuunnitelmassa. Nämä huomioidaan työhön perehdytyksessä, joka tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa yhdessä. Sovitut käytänteet kirjataan asiakkaan yksilölliseen palvelusopimukseen. Mahdolliset epäkohdat ja riskien minimoinnit otetaan käyttöön. Mikäli kuitenkin riskitilanteita tai haittoja ilmenee, ennakoinnista huolimatta, tulee tilanteet tai toiminnot selvitellä ja sitten tehdä korjaavia toimenpiteitä vahinkojen tai tapaturmien välttämiseksi.

Riskinhallinnan työnjako
Työntekijöille laaditaan erillinen perehdytyskansio, jossa kirjalliset ohjeet
apuvälineiden käytöstä sekä toimintakäytänteet erilaisiin riskitilanteisiin.
Saattajapalvelussa tulee henkilöstön hallita liikkumisen apuvälineiden käyttö vaihtelevassa maastossa, kyetä huomioimaan sääolot, esteiden ylityksissä esim. rotvallit, siirtymistilanteissa pyörätuoliin tai pyörätuolista, havainnoitava
turvavyön ja jalkalautojen tarve erityisesti, kun liikutaan kodin ulkopuolella. Rollaattorin käytössä voi myös tulla tilanteita, jolloin apua tarvitaan esim. kynnykset, oviaukot tien ylitykset ja kävelykepin tai valkoisen kepin käyttäjä tarvitsee joissain tilanteissa kyynärvartta tuekseen, joka saattajapalvelussa on kyettävä havainnoimaan. Saattajapalvelussa liikutaan jalkaisin, julkisia liikennevälineitä käyttäen tai asiakkaalle myönnetyllä sote-taksilla.
Siivouspalvelussa käytetään asiakkaiden omia siivousvälineitä ja aineita.
Siivousaineita annostellaan annosteluohjeiden mukaan ja palautetaan käytön jälkeen sekä siivousaineet että tarvikkeet niille kuuluviin paikkoihin. Siivous toteutetaan asiakkaan toivomalla tavalla ja työjärjestyksellä.

Riskien tunnistaminen
Ohjaamme työntekijöitä erilaisten ihmisten kohtaamiseen, jotta työn henkinen kuormittavuus olisi mahdollisimman minimoitu. Huomioimme myös muuttuvat tilanteet ja pyrimme siihen, että työpaikat vakiintuisivat, jotta usein toistuva työpaikan vaihtuvuus ei rasittaisi työntekijöitä. Uskomme, että täten myös asiakastyytyväisyys olisi maksimaalinen.

Riskien käsitteleminen
Mahdolliset reklamaatiot otamme vakavasti ja ne selvitetään sekä pyritään
löytämään ratkaisu yhteistyössä asiakkaan kanssa tai asiakkaan ja hänen
läheisen kanssa sekä työntekijän kanssa. Reklamaatiot myös kirjataan
toimintakertomukseen, joka toimitetaan palvelun myöntäneelle
kunnalle/kaupungille vuosittain palveluntuottajan toimesta. Asiakkaalla on aina oikeus reklamoida myös palvelun myöntäneelle taholle sekä heidän johtavalle taholle tai sosiaaliasiamiehelle.

Reklamointimahdollisuudet:
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.
Sosiaaliasiamiehinä toimivat Taija Mehtonen ja Laura Helovuo. Sosiaaliasiamies palvelee Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden, Ylöjärven, Valkeakosken ja Pälkäneen kuntia.

Sosiaaliasiamies
sähköposti: sosiaaliasiamies@tampere.fi
puhelin 040 800 4187, ma - to klo 9-11
puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9-11
Frenckellin aukio 2 B
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Korjaavat toimenpiteet
Kaikki mahdolliset ja havaitut riskit työolosuhteissa pyritään korjaamaan
ennakolta, mutta myös esiin tulevat riskit tai haitat havainnoidaan sekä tehdään korjaavia toimenpiteitä yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Henkiselle ja fyysiselle väkivallalle meillä on nolla toleranssi. Niin asiakkaan kuin työntekijän osalta. Mikäli havaitsemme väkivaltaa, puutumme siihen välittömästi. Väkivalta johtaa aina palvelusopimuksen purkamiseen.

Muutoksista ilmoittaminen
Sekä asiakkaalla että työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa mahdollisista
muutoksista palvelun suorittamisessa, jotta riskit voidaan arvioida uusien
tilanteiden osalta ja ennakolta huomioida ja täten eliminoida.

Henkilöstön rekrytointi
Henkilöstö rekrytoidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelutarpeen
suunnittelussa pyritään selvittämään asiakkaan tarpeet ja näkemys työnkuvasta, jonka pohjalta rekrytointi aloitetaan. Työntekijän ja asiakkaan kemioiden on kohdattava ja työntekijän tulee herättää asiakkaanluottamus ensisijaisesti.
Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta, myös palkan osalta.
Lasten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä edellytetään rikosrekisterin esittämistä sekä toimitaan kuten laki lasten kanssa työskentelystä edellyttää. Kaikki lasten kanssa työskentelevät ovat työsopimussuhteessa olevia henkilöitä. Lasten kanssa tehtävä työ tapahtuu vammaispalvelulain mukaisena henkilökohtaisena avustamisena myös kodin ulkopuolella. Vaitiolositoumus allekirjoitetaan työntekijän kanssa työsopimusta tehdessä. Samoin asiakkaan avainten luovutuksesta tehdään kirjallinen sopimus, johon kirjataan myös, kuinka avaimet tulee palauttaa. Työntekijän työterveyshuolto on turvattu sairaanhoitajan ja työterveyslääkärin toimesta. Työhygieniasta opastetaan perehdytyksessä. Mahdollisista suojavaatetuksista sovitaan asiakkaan kanssa ja ne kirjataan asiakkaanpalvelusuunnitelmaan. Työnantaja on vakuuttanut työntekijät lakisääteisin vakuutuksin vakuutusyhtiö If:ssä. Aineellisia vahinkoja varten on yrityksellä vastuuvakuutus.

Henkilöstön perehdytys ja täydennyskoulutus
Työntekijöille annetaan vahva perehdytys yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä erillinen perehdytyskansio, jossa yleisimpien apuvälineiden käyttöohjeet sekä toimintaopas haastaviin tilanteisiin.
Panostamme työhyvinvointiin virkistyspäivillä ja koulutuksella, jotta työ pysyisi motivoivana ja mielenkiintoisena sekä työergonomialtaan turvallisena.

Asiakastyytyväisyys
Pyrimme pitämään yhteyttä asiakkaisiin, jotta voimme olla vakuuttuneita
asiakassuhteen toimivuudesta ja tarvittaessa päivitämme palvelusuunnitelmaa ja
palvelusopimusta. Tarjoamme mahdollisuuksia avoimeen keskusteluun.
Pyrimme havainnoimaan mahdolliset erimielisyydet jo ennakolta.Omavalvontasuunnitelma
Omavalvontasuunnitelma on laadittu yrityksen perustamisvaiheessa
yhteistyössä ja sitä päivitetään tarvittaessa, mutta kuitenkin vuosittain.
Omavalvontasuunnitelma on julkinen ja se sisällytetään perehdytyskansioon
työntekijöille sekä annetaan asiakkaille palvelusuunnitelman liitteenä.
Omavalvontasuunnitelma tulee julkisena yrityksen nettisivuille.

Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste on laadittu ja se on nähtävänä julkisesti yrityksen nettisivuilla.
Tietosuojavastaavana toimii Jenni Peltonen.
jenni.peltonen@pirkanmaanavustajakeskus.fiOikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus, asiakkaan ja
Pirkanmaan Avustajakeskus Oy:n välisen asiakassuhteen hoitaminen,
kehittäminen ja seuranta. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa
käyttötarkoituksissa: asiakassuhteen aikainen viestintä, markkinointi,
asiakassuhteen hoitaminen ja palvelutietojen välittäminen sekä palvelujen
tarjoaminen, mielipidekyselyiden toteuttaminen sekä muut vastaavat
lainmukaiset käyttötarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, asiakasnumero, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, sukupuoli, ammatti, äidinkieli,
mahdollinen huoltaja/edunvalvoja, asiakasta avustaneiden henkilöiden nimet,
asiakkaan toiveet ja palautteet, mahdolliset luvat ja suostumukset sekä muut
mahdolliset asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot ovat peräisin asiakkaalta itseltään puhelimitse, suullisesti ja
kirjallisesti tai asiakkaan palvelujen käytöstä ja asioinnista syntyvät tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Pirkanmaan Avustajakeskus Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja
yrityksen ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti
luovuttaa Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa
rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta
huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Yrityksen kehitystä seurataan ja tarvittaessa toimintaa muutetaan, jotta
arvomme säilyvät. Yrityksemme arvot toimivat ohjenuoranamme.


Tampereella 10.11.2020Jenni Peltonen

Toiminnasta vastaava