OMAVALVONTASUUNNITELMA

1 Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Palveluntuottaja:

Nimi: Pirkanmaan Avustajakeskus Oy, Y-tunnus 3013832–6

Kunnan nimi: Tampere

Sote-alueen nimi: Pirkanmaan hyvinvointialue
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolla palvelua tuotetaan:

Kotipalveluiden tukipalvelut; vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille
Henkilökohtainen avustus; vammaisille ja pitkäaikaissairaille

Esimies: Jenni Peltonen, puh. 050 516 1237
sähköposti jenni.peltonen@pirkanmaanavustajakeskus.fi

Toimintalupatiedot:

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Rekisteröintipäätöksen ajankohta 23.9.2019

2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus?

Pirkanmaan Avustajakeskus Oy tuottaa kotipalveluluiden tukipalveluita ja henkilökohtaista apua Pirkanmaan alueella. Palveluita tuotetaan vammaisille ja pitkäaikaissairaille.

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet?

Toimintamme perustuu avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen. Meille on tärkeää, että asiakkaamme tulevat kohdatuksi kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti. Palvelumme tuotetaan aina asiakaslähtöisesti, ihmisen yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Asiakkaan oman elinympäristön ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, ammatillinen ja turvallinen toiminta ovat toimintaamme ohjaavia arvoja. Lisäksi arvojamme ovat ihmisläheisyys, luotettavuus ja kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen.

Haluamme kehittyä jatkuvasti, joten keräämme säännöllisesti palautetta niin asiakkailta kuin henkilökunnalta, jossa pystymme tuottamaan mahdollisimman hyvää palvelua jatkossakin.

3 Omavalvonnan toimeenpano

Riskienhallinta

Riskienarviointia tehdään jo asiakkaan palvelusuunnitelmaan tehtäessä, jolloin kaikki esille nousevat seikat kirjataan ylös palvelusuunnitelmaan ja huomioidaan myös työtekijän perehdytyksessä.

Työyhteisössä pidetään yllä ilmapiiriä, jossa niin työntekijät kuin asiakkaatkin uskaltavat nostaa esille riskitekijöitä ja havaittuja epäkohtia palvelun laadussa tai turvallisuudessa, sekä tapahtuneita virheitä.

Riskienhallinnassa, arvioinnissa ja kehittämisessä otetaan huomioon koko työyhteisön näkemys ja osaaminen.

Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu arvioida mahdollisia riskejä/epäkohtia ja raportoida niistä viipymättä.

Tapahtuneet virheet ja vaaratilanteet käsitellään asianmukaisesti viipymättä ja niistä oppimalla toimintaa pyritään kehittämään entistä paremmaksi.

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 $:n mukainen ilmoitusvelvollisuus?

Henkilökuntamme on velvollinen informoimaan esihenkilöä/johtoa havaitsemistaan epäkohdista/riskeistä/vaaratilanteista viipymättä, tämä ohjeistetaan työntekijälle perehdytyksen yhteydessä.

Asiakkaita ja heidän omaisiaan ohjeistetaan ja rohkaistaan ilmoittamaan palveluntuottajalle havaitsemistaan epäkohdista palvelun laadussa ja turvallisuudessa viipymättä. Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä halutessaan ilmoitus myös palvelun myöntäneelle taholle tai sosiaaliasiamiehelle.

Henkilökunnalle sekä asiakkaille ja omaisille annetaan mahdollisuus keskustella havainnoistaan niin sähköpostitse, puhelimitse, palautelomakkeilla kuin kasvokkain.

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?

Haittatapahtumat otetaan vakavasti ja käsitellään aina yhdessä asianosaisten kanssa. Tapahtumat analysoidaan huolellisesti; mikä tapahtumaan johti ja miten se olisi ollut estettävissä. On tärkeää, ett asiaa käsitellessä kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi ja ovat tyytyväisiä asian käsittelyyn ja ratkaisuun.

Haittatapahtumista ja reklamaatioista tiedotetaan mahdollista palvelun tilaajaa/palvelusetelin myöntäjää. Korvattavia seurauksia aiheuttaneen haittatapahtuman yhteydessä asiakasta ohjataan korvauksien hakemisessa.

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen:

Mikäli toiminnassamme, sen laadussa tai turvallisuudessa havaitaan epäkohtia tai riskejä, puututaan niihin viipymättä. Tällöin selvitetään mitä on tapahtunut, mikä siihen johti ja miten jatkossa vastaavalta voidaan välttyä.

Toiminta- ja menettelytapoja muutetaan tarvittaessa ja niistä informoidaan koko työyhteisöä, sekä huolehditaan, että tieto kulkeutuu aina uudelle työntekijälle perehdytyksessä. Toimintatavat kirjataan ylös perehdytyskansioon. Asiakkaiden ja omaisten mielipiteet ja ehdotukset otetaan uusia toimintatapoja suunnitellessa huomioon.

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille?

Lähetämme työntekijöillemme ja asiakkaillemme säännöllisesti sähköpostin välityksellä tiedotteita, joissa ilmoitetaan mm. muuttuvista tai uusista käytänteistä, sekä muita ajankohtaisia asioita. Perehdytyskansioon päivitetään säännöllisesti muuttuneet käytänteet.

4 Omavalvontasuunnitelman laatiminen

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Toimitusjohtaja, sekä toimistohenkilökunta.

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot)

Yrittäjä/toimitusjohtaja Jenni Peltonen

Puh. 050 516 1237 / jenni.peltonen@pirkanmaanavustajakeskus.fi

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus?

Omavalvontasuunnitelma käydään läpi säännöllisesti ja päivitetään vähintään vuoden välein, sekä aina, kun toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Miten yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?

Omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävillä yrityksen nettisivuilla.

5 Asiakkaan asema ja oikeudet

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan?

Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan asiakkaan ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä, sekä kartoituskäynnillä, jonka palveluntuottaja tekee asiakkaan luo ennen varsinaista palvelun aloitusta. Arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan ja hänen omaisensa/läheisensä näkemys ja arvio asiakkaan terveydentilasta, sekä palveluntarpeesta.

Asiakkaan toimintakykyä ja palveluntarvetta arvioidaan niin fyysisestä, psyykkisestä kuin sosiaalisestakin näkökulmasta. Asiakkaan mahdollisilla omaisilla/läheisillä on tärkeä rooli palvelutarpeen arvioinnissa.

Miten asiakas ja/tai hänen omaisensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Palvelusuhteen alussa asiakkaan luokse tehdään kartoituskäynti, johon osallistuvat palveluntuottaja, asiakas ja mikäli mahdollista, myös tämän omainen/läheinen. Kartoituskäynnillä asiakas ja omainen/läheinen saavat tuoda ilmi oman näkemyksensä ja kokemuksensa asiakkaan tilanteesta kokonaisvaltaisesti, sekä esittää näkemyksensä palveluntarpeesta.

Miten palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seurataan?

Palvelusuunnitelma laaditaan kartoituskäynnillä asiakkaan luona yhteistyössä asiakkaan, mahdollisen omaisen/läheisen, sekä palveluntuottajan kanssa. Palvelusuunnitelmaa päivitetään asiakkaan voinnin, terveydentilan tai muusta syystä johtuvan palvelutarpeen muuttuessa.

Palvelusuunnitelman toteutumista seurataan arvioimalla ja tarkkailemalla asiakkaan vointia säännöllisesti, sekä pyytämällä asiakkaalta palautetta saamastaan palvelusta. Henkilökunnan raportoi esihenkilölle viipymättä, mikäli havaitsee olennaisia muutoksia asiakkaan voinnissa/palvelutarpeessa.

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?

Henkilökunnalla on käytössään sähköinen järjestelmä, josta he pääsevät näkemään asiakaskohtaiset muistiinpanot. Näihin muistiinpanoihin kirjataan asiakkaan palvelutarve, sekä muut olennaiset huomioitavat asiat avustuksessa/hoidossa. Työntekijöitä ohjeistetaan aina ennen uudelle asiakkaalle menoa lukemaan asiakkaan tiedot, sekä tarvittaessa muutoinkin.

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan?

Asiakkaiden asiallista, ystävällistä ja kunnioittavaa kohtelua painotetaan jo työntekijän rekrytointiprosessissa, sekä perehdytyksessä työhön. Mikäli epäasiallista kohtelua ilmenee, asiaan puututaan viipymättä. Tapahtunut käydään läpi ja selvitetään yhdessä asianosaisten kanssa.

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus epäasiallisesta kohtelusta palveluntuottajan vastuuhenkilölle, sekä palvelun myöntäneelle taholle/viranomaistaholle tai sosiaaliasiamiehelle.

Tampereen hyvinvointialue sosiaaliasiavastaava:

Hatanpäänkatu 3, 33900 Tampere
Puh. 040 504 5249 ma-to klo 9–11
sosiaaliasiavastaava@pirha.fi

Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu:

ma, ti, ke, pe klo 9–12, to klo 12–15
Puh. 09 5110 1200

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?

Palveluntuottajana otamme vastuun asiakkaalle aiheutuneesta epäasiallisesta kohtelusta/haitasta/vaarasta ja ryhdymme tilanteen vaatimiin toimiin viipymättä.

Käsittelyssä huomioidaan asiakkaan oma toive asian käsittelystä. Suosittelemme tapahtumien selvittämistä yhdessä kaikkien asianosaisten kesken.

Asiakkaalle kerrotaan mitä korjaavia toimenpiteitä teemme, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin jatkossa.

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten usein asiakaspalautteita kerätään?

Asiakkailla ja heidän omaisillaan/läheisillään on milloin tahansa mahdollisuus antaa palautetta niin suullisesti kuin kirjallisesti, tätä palveluntuottajan puolesta toivotaan. Lisäksi kaikille asiakkaille lähetetään kirjallinen palautekysely vähintään kerran vuodessa. Kyselyssä saatuja vastauksia hyödynnetään palveluiden kehittämisessä ja suunnittelussa.

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Palautekyselyistä saatuja vastauksia, sekä muuta asiakkailta, heidän omaisiltaan, sekä henkilökunnalta saatua palautetta käytetään palveluiden kehittämisessä ja suunnittelussa. Toimintatapoja halutaan kehittään niin, että ne hyödyttävät niin asiakkaita kuin henkilökuntaa.

6 Palvelun sisällön omavalvonta

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden palvelusuunnitelmien mukaisesti?

Asiakaskohtaiset hygieniakäytännöt ohjeistetaan työntekijälle perehdytyksessä, sekä annetaan tarvittaessa kirjallisena ohjeena. Yleiset, kaikkien asiakkaiden kohdalla toteutettavat hygieniakäytännöt käydään läpi jokaisen työntekijän kohdalla työsuhteen alussa, lisäksi käytännöistä ja niissä tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan säännöllisesti lähetettävän sähköisen tiedotteen muodossa.

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään?

Henkilökunta noudattaa kaikissa asiakastilanteissa hyvää käsihygieniaa ja suojautuu tilanteen vaatimilla suojavarusteilla suojatakseen niin asiakasta kuin itseään. Jokaisen asiakkaan luokse toimitetaan palvelusuhteen alussa kasvomaskeja, sekä tarvittaessa suojakäsineitä. Palveluntuottaja tarjoaa työntekijöilleen käsien desinfiointiaineen.

Poikkeusoloissa, kuten pandemiatilanteessa noudatetaan lisäksi Pihan antamia ohjeistuksia ja suosituksia kasvomaskien ja muiden suojavarusteiden/hygieniatoimen käytöstä.

Henkilökunta ei saavu töihin sairaana, jolloin ehkäistään infektioiden tarttumista asiakkaisiin, sekä muihin työntekijöihin.

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty?

Palveluntuottaja on matalalla kynnyksellä yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse muiden asiakkaan palvelunantajien, kun kotihoidon, sekä mm. Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikön kanssa.

7 Asiakasturvallisuus

Mikä on yksikön henkilöstön määrä ja rakenne?

Toimistolla työskentelee: toimitusjohtaja ja toimistohenkilökunta (2 henkilöä).
Henkilökohtaisessa avussa ja kotisiivouspalvelussa työskentelee tällä hetkellä n. 100 henkilöä.

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet?

Sijaisina käytämme omaa henkilöstöä. Mikäli tulee tilanne, että emme useista yrityksistä huolimatta saa järjestettyä sijaista, sovitaan asiakkaan kanssa korvaava käynti mahdollisimman pian.

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?

Henkilöstöä rekrytoidaan tasaisesti lisää asiakasmäärien kasvaessa. Pyrimme siihen, että henkilöstöä on käytettävissä riittävästi, myös yllättävät poissaolot huomioiden.

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että lähiesimiestyöhön jää riittävästi aikaa?

Lähiesimiesten työtehtävät ja vastuualueet jaetaan niin, että työtehtävien määrä ja kuormittavuus ei kasva liian suureksi yhdelle ihmiselle. Tarpeen mukaan tehtäviä organisoidaan uudelleen, esimerkiksi toiminnan kasvaessa ja muuttuessa.

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?

Palveluntuottaja noudattaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työsopimusta tehdessä työntekijä allekirjoittaa myös vaitiolositoumuksen, joka sitoo häntä sekä työsuhteen aikana, että sen jälkeen.

Henkilökohtaisen avustajan tehtäviin ei ole erikseen vaadittavaa koulutusta – työnhakijan soveltuvuus tehtävään arvioidaan työhaastattelun, työnhakijan muun koulutuksen ja työkokemuksen, sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Työnhakijoita pyydetään esittämään todistukset.

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?

Henkilökuntaa rekrytoidessa kiinnitämme erityistä huomiota aiempaan kokemukseen sosiaali- ja terveysalan avopalveluissa työskentelystä ja painotamme, että työntekijän tulee kunnioittaa asiakkaan kotia ja elinympäristöä, sekä itsemääräämisoikeutta.

Kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä edellytetään rikosrekisterin esittämistä ennen työn aloitusta. Rikosrekisteristä ilmeneviä tietoja ei ilmaista kellekään muulla kuin henkilöille, jotka vastaavat työnhakijan palkkaamisesta tehtävään.

Miten huolehditaan työntekijöiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttamiseen?

Aloitamme työntekijän perehdyttämisen jo työsopimuksen teon yhteydessä, jolloin käymme läpi sovittuja käytänteitä ja toimintamalleja. Tässä yhteydessä kerromme myös työntekijälle suunnitelluista asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Lisäksi meillä on kirjallinen perehdytysmateriaali, joka annetaan työntekijöille aina työsuhteen alussa. Aina työntekijän mennessä uuteen asiakaskohteeseen, annetaan hänelle riittävä perehdytys ja esitiedot.

Asiakkaalle tehty palvelusuunnitelma on koko henkilökunnan käytettävissä ja tärkeä väline perehdytyksessä. Myös asiakkaalla itsellään, sekä omaisella/läheisellä on tärkeä rooli työntekijän perehdytyksessä.

Mikäli asiakkaan luona on käytössä joitakin apuvälineitä, saa työntekijä niiden käyttöön perehdytyksen asiakkaan/läheisen puolesta. Apuvälineiden käyttöohjeet tarvittaessa löytyvät myös kirjallisena asiakkaan luota.

Työntekijöillä on aina mahdollisuus kysyä esihenkilöiltä, mikäli he kaipaavat tietoa tai ohjeista työhön liittyen. Omavalvontasuunnitelma löytyy nettisivuiltamme ja pyydämme koko henkilökuntaamme perehtymään siihen, sekä antamaan vinkkejä suunnitelman kehittämiseen.

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?

Esihenkilöille järjestetään tarvittaessa mahdollisuus osallistua lähiesimiestyön kursseille/koulutuksiin.

Tilojen käytön periaatteet:

Yrityksellä on toimisto Tampereella, jossa työskentelevät vakituisesti toimitusjohtaja, toimistosihteeri, sekä henkilökohtaisen avun koordinaattori. Työntekijät saavat hakea toimistolta suojakäsineitä, kasvomaskeja, sekä muita tarvikkeita.

Toimistollemme on esteetön pääsy.

8 Asiakastietojen käsittely ja kirjaaminen

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, sälässä pidettäviä henkilötietoja. Terveyttä koskevat tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin ja niiden käsittely on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Hyvältä tietojenkäsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn ajalta asiakastyön kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja tietojen hävittämiseen saakka. Käytännössä sosiaalihuolloin toiminnassa asiakasta koskevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi on käytössä kansallisen tietosuojalaki (1050/2018), joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa myös toimialakohtainen lainsäädäntö.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan esimerkiksi yksikköä/palvelua, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Rekisterinpitäjän tulee ohjeistaa mm. alaisuudessaan toimivat henkilöt, joilla on pääsy tietoihin (tietosuoja-asetus 29 artikla).

Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaatteista. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle ja rekisteröidyille. Rekisteröidyn oikeuksista säädetään asetuksen 3 luvussa, joka sisältää myös rekisteröidyn informointia koskevat säännöt. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta löytyy kattavasti ohjeita henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (YHL) on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille viranomaismääräyksen (2/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 19h $:ssä säädetystä tietojärjestelmien käytölle asetettujen vaatimusten omavalvonnasta. Tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma on erillinen asiakirja, jota ei ole säädetty julkisesti nähtävänä pidettäväksi, mutta on osa yksikön omavalvonnan kokonaisuutta.

9 Asiakastyön kirjaaminen

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen?

Työntekijöille työsuhteen alussa jaettavassa perehdytysmateriaalissa ohjeistetaan, mihin ja miten asiakastyö tulee kirjata, sekä mitkä tiedot ovat olennaista kirjata.

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti?

Työntekijät saavat kirjaamisohjeet kirjallisena ja heitä ohjeistetaan tekemään kirjaukset mahdollisimman pian työvuoron päätyttyä, samalla kun tehdyt työtunnit kirjataan ylös.

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä, sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä?

Jokainen työntekijämme allekirjoittaa työsopimuksen teon yhteydessä vaitiolovelvollisuussitoumuksen, joka on voimassa työsuhteen ajan, sekä sen päätyttyä. Toimintayksikössämme on laadittu rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on julkisesti nähtävillä nettisivuilla, sekä toimistollamme.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Jenni Peltonen, puh. 050 516 1237 / jenni.peltonen@pirkanmaanavustajakeskus.fi

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste?

Kyllä.

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

Paikka ja päiväys: Tampere, 9.1.2024

Jenni Peltonen